ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα, στην περιοχή Αχαρναί, Καμβουνίων 1, Τ.Κ.13674, διοργανώνει διαγωνισμό, για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων με το εμπορικό σήμα «HEIN» σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι» οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στη σελίδα hein.bourazas.gr (εφεξής o «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.


Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Αντικείμενο Διαγωνισμού

1.1 Ο Διαγωνισμός αφορά σε Like και Comment στην σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook ή Follow της σελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας και Like και Comment στη φωτογραφία του διαγωνισμού στο Instagram και στην ταυτόχρονη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 09/02/2023 – 15/02/2023. Εάν ακολουθηθούν και τα τρία βήματα, θα πραγματοποιηθεί καταχώρηση του διαγωνιζόμενου τρεις (3) φορές στην κλήρωση.

1.2 Ο Διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη συνολικά τριών (3) νικητών. Οι τρεις (3) νικητές θα κερδίζουν πακέτο με προϊόντα «HEIN» που ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 5.1.1 κατωτέρω (εφεξής το «Δώρο» και τα «Δώρα»). 

Η κλήρωση να γίνει στις 15/02/2023 και στις 15/02/2023 θα ανακοινωθούν οι νικητές.


2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα (άνδρες και γυναίκες), τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ικανοί για δικαιοπραξία (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

2.2 Εάν κάποιος από τους νικητές διαπιστωθεί ότι είναι ανήλικος και συμμετείχε στο Διαγωνισμό, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται να παραλάβει το Δώρο.

2.3 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

2.4 Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο (ακόμα και κατά την παραλαβή του Δώρου) μπορεί να ακυρωθεί, ενδεικτικά σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Συμμετέχων δεν πληροί στο σύνολό τους όρους που ορίζονται στο παρόν, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργειά του σχετική με το Διαγωνισμό είναι παράνομη ή/και είναι αντίθετη με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή/και προσβάλλει τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή δικαιώματα τρίτων.


3. Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 09/02/2023 έως και την Τετάρτη 15/02/2023.

3.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε αξίωση του Δώρου, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση


4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης νικητών

4.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται μέσω του Facebook ή/και του Instagram της Διοργανώτριας Εταιρείας. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες που ορίζονται στο άρθρο 1.1 ανωτέρω. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει θεσπίσει η Διοργανώτρια, η οποία βρίσκεται αναρτημένη hein.bourazas.gr/privacy-policy/

4.2 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

4.3 Ο Συμμετέχων φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Με τη συλλογή και καταχώριση των στοιχείων, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα προβεί στη δημιουργία μιας μοναδικής λίστας με τα στοιχεία όλων των Συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

4.4 Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρωθούν σε ειδικό αρχείο (excel) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

4.5 Την Τετάρτη 15/02/2023 και ώρα 12:00 θα διενεργηθεί η κλήρωση του Διαγωνισμού στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, στην οποία θα κληρωθούν όλες οι έγκυρες συμμετοχές και θα αναδειχθούν συνολικά τρεις (3) Νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικοί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (random generator).

4.6 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια κακόβουλης τεχνικής παρέμβασης- η άλλης ύποπτης ενέργειας.


5. Δώρα

5.1 Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) συσκευασίες λουκάνικα Hein: έξι (6) συσκευασίες λουκάνικα Bratwurst Hein και έξι (6) συσκευασίες λουκάνικα γεμιστά με τυρί Hein. 

5.1.1. Κάθε νικητής θα λάβει ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει από δύο (2) συσκευασίες λουκάνικα Bratwurst Hein και δύο (2) συσκευασίες λουκάνικα γεμιστά με τυρί Hein.

5.1.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους νικητές για την παράδοση του δώρου τους.

5.1.3. Η διεκδίκηση του δώρου μπορεί να γίνει μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2023. Αν παρέλθει το εν λόγω διάστημα το δώρο περνάει στον αναπληρωματικό νικητή.

5.2 Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρώς προσωπικά και δεν δύναται να εξαργυρωθούν σε χρήμα, ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.


6. Ενημέρωση νικητών για κατακύρωση– Παραλαβή δώρων

6.1 Οι Νικητές/τριες του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω τηλεφώνου που οι ίδιοι/ες έχουν γνωστοποιήσει στην Διοργανώτρια Εταιρεία και θα ενημερωθεί για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου του. Για υγειονομικούς λόγους, οι παραδόσεις πραγματοποιούνται μόνο εντός Αττικής.

6.2 Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν το συντομότερο στο Διαδικτυακό Τόπο, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να δύναται να λάβει γνώση εάν αυτός είναι ο νικητής και να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

6.3 Σε περίπτωση που μετά το πέρας των 4 εργάσιμων ημερών για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο του νικητή (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της εσφαλμένης αναγραφής τηλεφώνου στο δελτίο συμμετοχής) δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τον νικητή ή αυτός αρνηθεί το Δώρο ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο Νικητή και το Δώρο θα κερδίζει ο πρώτος αναπληρωματικός. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί εντός 4 εργάσιμων ημερών δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τον πρώτο αναπληρωματικό, το Δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ..

6.4 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τους Νικητές/τριες στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της βράβευσης κλπ. με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, στη χρήση των ονομάτων τους, της φωτογραφίας τους, κλπ. για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς. Η ανακοίνωση των ονομάτων των Νικητών/τριων, θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί τους και αποδεχτούν τα Δώρα τους.

6.5 Οι Νικητές/τριες δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας εάν, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό τους τυχόν αδυνατούν να «καρπωθούν» το Δώρο τους.


Β2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει οι Συμμετέχοντες να δηλώσουν προσωπικά τους δεδομένα, ήτοι το όνομα, επώνυμο, email. Εφόσον ο συμμετέχων ανακηρυχθεί νικητής θα του ζητηθεί να δηλώσει τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του για την παραλαβή του Δώρου καθώς και να αποστείλει στην εταιρεία φωτογραφικό υλικό του με τα προϊόντα μας.

1.2 Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το νόμο 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων.

1.3 Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες παρέχουν στη διοργανώτρια τη συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων τους για τη διενέργεια του διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς. Η εταιρεία θα προχωρήσει σε επεξεργασία των δεδομένων και στη συνέχεια θα τα διατηρήσει για έναν χρόνο στην κατοχή της.

1.4 Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Διοργανώτριας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR .

1.6 Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συναινέσουν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής/διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο και για μετέπειτα προωθητικές ενέργειες χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού καθώς και για μετέπειτα προωθητικές ενέργειες. Για όσο διάστημα τηρεί τα δεδομένα η Διοργανώτρια για το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού, για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν αναπληρωματικούς των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το νόμο 4624/2019 οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία (Τηλέφωνο: 21-7716631, email [email protected], διεύθυνση Καμβουνίων 1, Αχαρναί).


2. Ευθύνη

2.1 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους του Δώρου που θα δοθεί. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του παρεχόμενου Δώρου με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας.

2.2 Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στο Δικτυακό Τόπο. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, εφόσον αυτή θα έχει συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους.

2.3 Η Διοργανώτρια Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του Διαγωνισμού, ωστόσο δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες πέραν του ελέγχου τους (ενδεικτικά διακοπή λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, αποκλεισμός του Δικτυακού Τόπου για ορισμένους χρήστες, φυσικές καταστροφές κλπ), ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας.

2.4 Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση εκ μέρους του στο τηλέφωνο επικοινωνίας του που έχει δηλώσει ο ίδιος .

2.5 Η ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και εφαρμογής του λογισμικού) ανήκει στη Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή το Δώρο του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τις εν γένει δραστηριότητες, μετακινήσεις τους κλπ. επ’ ευκαιρία ή/και με αφορμή τον εν λόγω Διαγωνισμό, ούτε ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές κλπ. ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

2.6 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

2.7 Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνονται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες ή ελλιπείς.


3. Ακύρωση από το Διαγωνισμό

3.1 Ο Νικητής μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους εξής λόγους:

3.1.1 Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

3.1.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

3.1.3 Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

3.1.4 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη για διάστημα δύο (2) εβδομάδων.


Γ.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ως τέτοια, ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του Συμμετέχοντος και συνεπάγεται παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Περαιτέρω η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονη δήλωση συναίνεσης του Συμμετέχοντος με τους όρους αυτούς.
 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη (Διοργανώτρια Εταιρεία) αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εκ των σχετικών αποφάσεων και οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Πριν την προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη τα Μέρη συμφωνούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010.

  Επιλογές Απορρήτου

  Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

  Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
  Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.
  Το προσαρμοσμένο περιεχόμενο σχετίζεται με 

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
  Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
  Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
  Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
  Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

  Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
  Call Now Button